Články

Traumatologický plán v tělocvičných jednotách

Autor příspěvku: MUDr. Tomáš Jelen

Vložil: Vít Jakoubek dne: 15.11.2010 21:35:38

Traumatologický plán v tělocvičných jednotách

 

Na loňském srazu sokolských zdravotníků jsme se při přednášce br. Jana Průši (autora sokolské publikace Právní problematika a BOZP) dozvěděli, že každá tělocvičná jednota by měla mít zpracovaný traumatologický plán. Ve spolupráci se župní zdravotnicí Mgr. Zuzanou Janíkovou vám předkládáme vzor traumatologického plánu pro naše tělocvičné jednoty. Pro zpracování vlastního traumatologického plánu můžete využít vzor textu na www.sokol.cz, v odkazu Zdravotní komise ČOS.

Traumatologický plán (plán první pomoci) by měl obsahovat důležitá telefonní čísla, jména osob nebo funkce, které zajistí přivolání potřebné pomoci, základní úkony první pomoci a transport zraněného do zdravotnického zařízení. Neprodleně také oznámí tuto událost příslušné osobě (starostovi jednoty apod.). Předpokládá se, že cvičitelé a trenéři jsou z povahy své činnosti dostatečně vyškoleni v první pomoci v rámci kurzu pro získání patřičné kvalifikace a průběžně proškolováni na cvičitelských srazech, doškolovacích seminářích, samostudiem literatury apod. Dále traumatologický plán musí obsahovat sdělení o umístění lékárničky, která je průběžně kontrolována a její obsah doplňován. Obecné zásady první pomoci zahrnují dopravu postiženého do nezávadného prostředí, zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest, nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání, ošetření zlomenin, otevřených ran, překrytí spálenin, protišoková opatření a zajištění odborné lékařské pomoci. Mimo jiné by měl obsahovat i možnou speciální první pomoc při zraněních specifických pro určité sportovní odvětví. K traumaplánu by měl být přidán i evakuační plán (únikové cesty, nepoužívat výtahy, spočítat děti, telefonní čísla, kdo a za co zodpovídá apod.). Uložení lékárničky musí být označeno informační tabulí podle EU bílým křížem v zeleném poli. Tyto a další informační tabule si můžete objednat například na www.technor.cz.

 

Zobrazit obrázek v plné velikosti                                              Zobrazit obrázek v plné velikosti

 

TP musí být schválen a podepsán oprávněnou osobou, včetně místa a data, razítka a podpisu. Mělo by tam být i datum seznámení zaměstnanců, cvičitelů a trenérů, činovníků s TP a někde v kanceláři (na vrátnici u sokolníka atd.) uložený seznam, kde by bylo jméno a příjmení, datum seznámení s TP a podpis školeného. Činovníci jsou povinni znát rozmístění zdravotnických prostředků na pracovišti (v sokolovně), jejich správné použití a možnosti přivolání odborné lékařské pomoci. Vedoucí pracoviště je povinen seznámit s tímto dokumentem všechny pracovníky při pravidelném školení a to nejméně 1x ročně. Toto seznámení musí být provedeno prokazatelně a prezenční listiny s podpisy školených a školitele a datem školení musí být pravidelně ukládány v dokumentaci BOZP.

V každé jednotě musí být umístěna a patřičně vybavena lékárnička první pomoci, minimálně v rozsahu autolékárničky, v případě zotavovacích akcí podle vyhl. 106/2001 Sb. ve znění 148/2004 Sb. Dále musí být vedena evidence úrazů formou knihy úrazů, kam se zapisují údaje, které jsou nutné pro eventuální pozdější sepsání záznamu o úrazu (pořadové číslo úrazu, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, druh zranění a zraněná část těla, popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, zda a kým byl úraz ošetřen, jména svědků úrazu, podpis toho, kdo provedl zápis). Prostředky první pomoci musí být umístěny na volně přístupném, suchém a čistém místě. Určený pracovník (zdravotník) je povinen nejméně 1x za půl roku provést kontrolu vybavení lékárničky a v případě potřeby ji doplnit chybějícími prostředky. O provedené kontrole je nutno provést záznam minimálně do knihy úrazů. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu č.201/2010 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis EU a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Zároveň se zrušuje předchozí nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

                                                           za zdravotní komisi ČOS MUDr. Tomáš Jelen

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Hodnocení článku:

1pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
05
0
Počet hlasů 1

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

22.12.2019 15:44:44, sokol.zbraslav.bdm.ntn@gmail.com
Jak se projevila změna obsahu lékárničky v sokolovně s novelizační vyhláškou autolékárničky číslo 206/2018 Sb., která byla účinná od 1. října 2018?

V autolékárničce je tedy nutné po uvedené novele míti:

obvaz hotový s jedním polštářkem 3 ks (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2),

obvaz hotový se dvěma polštářky 3 ks (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2),

náplast hladká, cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm),

škrticí obinadlo pryžové (60 x 1250 mm),

rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu,
isotermická fólie (min. rozměr 200 × 140 cm),

nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm.

Není nutné mít:
trojcípý šátek,
náplast s polštářkem,
plastovou roušku.

Počet příspěvků 1.

zobrazeno: 7749 x