Sokol.Cz
Statut ústřední škola ČOS

Statut ústřední školy ČOS

1.Základní ustanovení

Ústřední škola České obce sokolské (dále jen ÚŠ ČOS) je zřízena Českou obcí sokolskou ve smyslu čl. 9 odstavce 9 stanov ČOS jako její vzdělávací a školící útvar. Uskutečňuje vzdělávací, pedagogickou, organizační, výzkumnou a konzultační činnost v problematice tělesné výchovy a sportu pro potřeby zřizovatele.

2.Předmět činnosti

2.1.     ÚŠ ČOS ve své pedagogické a školící působnosti především

-    zajišťuje výchovu sokolských odborníků s vyšší kvalifikací v oblasti tělesné výchovy a sportu pro vedoucí funkce ve složkách odborných útvarů, příp. vzdělávací (lektorskou)  činnost. Především je
a)    za ČOS garantem školení cvičitelů I. třídy uskutečňovaného na vysokoškolských pracovištích s příslušnou akreditací
b)    garantem školení cvičitelů a trenérů II. třídy včetně přípravy příslušného akreditačního řízení
-    podílí se na přípravě a zajišťování školení cvičitelů a trenérů III.třídy garantovaných příslušnými odbornými programovými útvary
-    zajišťuje pro cvičitele, trenéry, rozhodčí, instruktory a činovníky podle potřeb ČOS a jejích odborných programových útvarů  kurzy, doškolování a semináře na základě příslušné pedagogické dokumentace, případně pokynů a směrnic ČOS a využívá při tom i poznatky a zkušenosti z tělocvičných jednot a žup
-    po dohodě ze zadavateli na základě komerčních vztahů pořádá další školící akce pro jiná občanská sdružení a organizace
-    organizačně se podílí na zřizování oblastních středisek školení ČOS
-    je odborným garantem školení cvičitelů a trenérů II. třídy organizovaných oblastními středisky školení ČOS; ve spolupráci s ostatními odbornými programovými útvary se podílí na ostatní školící a pedagogické činnosti uvedených středisek
-    umožňuje pedagogické a odborné vzdělávání a praxe interních členů školy na jiných vzdělávacích zařízení
-    organizuje pedagogické a odborné praxe pracovníků a činovníků ČOS na svém pracovišti
-    zajišťuje vydávání studijních, metodických a dalších odborných publikací pro vlastní výuku a podle potřeby i pro širší veřejnost  2.2.    V odborné činnosti ÚŠ ČOS

-    rozvíjí výzkumnou činnost v dané oblasti a vytváří pro ní potřebné technické zabezpečení; výsledky práce zveřejňuje v sokolském tisku a odborných publikacích  
-    zajišťuje přenos nových poznatků z oblasti tělesné výchovy a sportu do sokolského hnutí
-    uplatňuje poznatky vzcházející z tělocvičné a sportovní činnosti sokolských jednot a žup
-    pořádá konference, sympozia, výstavy a další odborné akce s tělocvičnou a
      sportovní problematikou


3.Řízení ÚŠ ČOS a její personální zajištění


3.1.    Kontrolu úrovně činnosti ÚŠ ČOS a její hodnocení provádí PV ČOS (viz stanovy ČOS Čl. 9 odstavec 6.3.5). Za chod školy odpovídá předsednictvu jeho pověřený člen, který je přímým nadřízeným ředitele ÜŠ ČOS.
3.2.    ÚŠ ČOS řídí její ředitel, který zodpovídá za její pedagogickou, hospodářskou a provozní činnost včetně vytváření podmínek pro odbornou práci. Je jmenován na dobu 3 let starostou ČOS na základě výsledků výběrového řízení. Počet funkčních období ředitele ÚŠ není omezen. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pracovníci školy, příp. další zájemci z praxe s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady. Funkční povinnosti ředitele ÚŠ jsou vymezeny jeho náplní práce, zejména však předkládá prostřednictvím Rady pro vzdělávání předsednictvu ČOS ke schválení plán činnosti školy na kalendářní  rok a každoročně výroční zprávu školy.                  
3.3.    Poradním orgánem PV ČOS pro koordinaci činnosti odborných programových útvarů a ÚŠ ČOS v oblasti vzdělávání včetně přípravy podkladů pro hodnocení ÚŠ ČOS je Rada pro vzdělávání, jejíž členy v souladu s jejím statutem jmenuje PV ČOS. Radu pro vzdělávání tvoří zástupci odborných programových útvarů, činovník PV ČOS odpovědný za chod ÚŠ,  ředitel školy a významní odborníci z dané oblasti.
3.4.    Pedagogická a odborná činnost ÚŠ ČOS je zajišťována interními pedagogickými pracovníky s odpovídající vysokoškolskou kvalifikací, kteří působící na škole na základě pracovní smlouvy a tvoří její plénum. Jejich kvalifikační předpoklady a odborný růst jsou ověřovány pravidelným nezávislým atestačním řízením. Vzdělávací akce po organizační stránce včetně vedení příslušné administrativy zajišťují další pracovníci školy zpravidla se středoškolským vzděláním.
3.5.    Na pedagogické činnosti se podílejí dále smluvně zajištění odborníci z řad členů ČOS i nesokolské veřejnosti , kteří tvoří lektorský sbor ÚŠ ČOS. V případě akreditovaných oborů jsou lektoři schvalováni v rámci akreditačního řízení příslušnými komisemi MŠMT ČR, za odbornou a pedagogickou úroveň ostatních lektorů odpovídá ředitel školy. 3.6.    Všechny zásadní otázky pedagogické, odborné, organizační a personální činnosti projednává ředitel s plénem školy, které se schází zpravidla jednou měsíčně. Jednání pléna školy se navíc účastní i pověřený člen PV ČOS. Podle potřeby mohou být na jednání pléna zváni zástupci ostatních orgánů ČOS, účastníci vzdělávacích akcí školy nebo odborníci z jiných tělovýchovných a sportovních pracovišť.4. Studijní podmínky


4.1.    Výuka  ÚŠ ČOS se uskutečňuje v souladu s učebními plány schválenými příslušnými orgány ČOS, které jsou doloženy příslušnou pedagogickou dokumentací, v případě akreditovaných oborů podle dokumentace schválené akreditační komisí MŠMT ČR.

4.2.    Podmínky studia včetně práv a povinností jeho účastníků upravuje Studijní řád ÚŠ ČOS . Vzdělávací akce  jsou přednostně určeny členům ČOS, v případě volné kapacity se jich může účastnit i nesokolská veřejnost. Úspěšný absolventům jednotlivých typů studia vydává  ÚŠ ČOS doklady o jejich absolvování.


5.Ekonomické zajištění


5.1.    Financování činnosti školy je zajišťováno:
-    z rozpočtového příspěvku ČOS
-    ze zdrojů grantových agentur
-    z poplatků zadavatelů vzdělávacích akcí jiných občanských sdružení a organizací
-    z poplatků účastníků vzdělávacích akcí
5.2.  Hospodaření ÚŠ ČOS zajišťuje a kontroluje  oddělení plánu a rozpočtu ČOS na základě     školou poskytnutých podkladů.


6.Ustanovení přechodná a závěrečná


6.l.   Ustanovení Statutu ÚŠ vycházejí ze Stanov ČOS a obecně platných norem a podléhají jejich změnám stejně jako eventuelním změnám struktury a názvů útvarů ústředí ČOS.

6.2.    Na ustanovení Statutu navazuje Studijní řád ÚŠ ČOS a Statut Rady pro vzdělávání.

6.3.  Statut ÚŠ ČOS nabývá platnosti dnem schválení PV ČOS.Schváleno dne 24.4.2004


Jiřina Mičková                        Doc.Ing.Jaroslav Bernard, CSc.
jednatelka ČOS                                starosta ČOS