Články

Zápis z 8. srazu župních zdravotníků 10.11.2012

Autor příspěvku: MUDr. Tomáš Jelen

Vložil: Vít Jakoubek dne: 22.12.2012 08:32:40

Zápis z 8. srazu župních zdravotníků dne 10. listopadu 2012

 

Srazu se zúčastnilo 28 zdravotníků, 7 omluveno, 4 župy stále bez zdravotníka.

 

Setkání zdravotníků zabezpečovala Ústřední škola ČOS.

 

Hlavním bodem bylo zdravotní zajištění sletových akcí v roce 2012.

Na základě došlých hlášení z jednotlivých žup byly mimopražské sletové akce zabezpečeny následovně:

Celkem bylo zpracováno 39 akcí (26 župních, 5 krajských a 5 sletů místních, okrskových a oblastních). Celková účast 33 681 osob, z toho ošetřeno 48 dětí a 47 dospělých.

Zdravotní zajištění provádělo 18 lékařů, 20 zdravotních sester/záchranářů, 17 členů první pomoci ČOS a 19 členů ČČK. Bylo nasmlouváno 5 zdravotnických záchranných služeb.

Mezi nejčastější diagnózy patřily odřeniny, puchýře, kolapsy, zažívací obtíže, distorze hlezna, odstranění klíštěte, natažení svalu. Pouze jeden divák – kardiak byl převezen do zdravotnického zařízení. Nejvíce úrazů se opět přihodilo mezi zkouškami a vystoupením.

 

Před sletem byl vydán manuál pro cvičence, kde byly uvedeny zdravotní pokyny pro účastníky sletu, formulář Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, Čestné prohlášení (potvrzení o bezinfekčnosti) zákonných zástupců dítěte apod.

Dále bylo zveřejněno na webu, rozesláno na župy a všem zdravotníkům zdravotní zabezpečení sletových akcí, zdravotní pokyny pro účastníky sletu, informace pro župní zdravotníky – doporučený obsah župní lékárničky, seznam LSPP, pojištění v průběhu sletu.

Ve spolupráci s Mgr. Ing. Miroslavem Krocem (zástupcem ČOS) byly připraveny Zdravotnické deníky se všemi náležitostmi pro župního zdravotníka (důležitá telefonní čísla, postup při úrazu, zpráva o zdravotním zajištění akce, seznam Lékařských služeb první pomoci, zubní pohotovost, lékárny s nepřetržitým provozem, kontaktní adresy pražských zdravotnických zařízení atd.).

 

Stejně jako v roce 2006, i tentokrát vyplňovali župní zdravotníci hlášení, která shrnovala počty ošetřených cvičenců v župních ubytovnách (nejsou zahrnuty pražské župy) během hlavních sletových dnů v Praze. V následujícím přehledu jsou údaje z letošního sletu, v závorce je pak uveden počet z roku 2006:

Celkem bylo v Praze ubytováno 8 458 osob (9 434).

Z toho ošetřeny 342 osoby, tj. 4 % (1125, 12%), z toho 114 (458) dětí.

Soupis častých diagnóz a jejich počty: 75x puchýř (56), 58x odřenina (53), 36x katar horních cest dýchacích (56), 19x zažívací obtíže (21), 18x bolest hlavy (8), 17x bodnutí hmyzem (19), 15x úpal/úžeh (35), 12x distorze hlezna (18), 11x viróza (6).

 

Zdravotníky župních výprav bylo 19 lékařů (28), 24 zdravotních sester /záchranářů (23) a 12 členů první pomoci ČOS (11). (Pro zajímavost: sletu se zúčastnil i bratr z Věrné gardy, který během sletu podstoupil 2x dialýzu a úspěšně odcvičil obě vystoupení.

Přímo na sletišti pak zdravotní zabezpečení prováděla ZZS HMP, která vykonávala svou činnost od pondělí do pátku, transport pacientů zajišťovala AČR ve spolupráci s Policií ČR, která neustále monitorovala plochu rozdělenou na sektory. Při vlastním vystoupení byla skupina záchranářů posílena o jednu posádku RLP, která měla stanoviště u tribuny. Na tribunách působily hlídky ČČK.

 

Přehled ošetření po dnech:

2.7. - 7 ošetření (bolesti zad, popálenina, puchýře, podvrtnutí, výplach oka)

 

3.7. - 9 ošetření (puchýře, kosterně svalové poranění)

 

4.7. - 24 ošetření (5x měření TK, odstranění klíštěte, kosterně svalová poranění)

5.7. - ošetřeno 80-90 osob

 

(15x TK, 2x úpal, 2x zažívací obtíže, oděrky, převazy, 6x mdloba, kosterně svalové poranění, puchýře, oděrky, celkem 4x odvozy sanitou do nemocnice)

6.7. - celkem ošetřeno 110 osob:

(Angína, průjem, kolaps, měření TK u hypertoniků, oděrky, bolesti zad, puchýře, zánět spojivek, svalově kosterní poranění, píchnutí vosou, podvrtnutí hlezna).

 

Při letošním sletu se osvědčily stanice s vodou na seřadištích (byl vysoce oceněn dostatek vody a dobré zajištění mobilních WC) a i možnost řazení ve stínu ve vnitřních prostorách stadionu, nástup cvičenců Dávej, ber! z prvních řad – ubylo kolapsů starších děvčat. Nebyl zaznamenán závažný úraz, což bylo nejspíše dáno i menší rizikovostí skladeb. Řada žup využila telefonické konzultace zdravotního stavu dětí s pediatrem MUDr. V. Jakoubkem.

V připomínkách se často objevila kritika uzavření tribun a WC v době zkoušek na stadionu.

 

 Ještě jednou je nutno vyzdvihnout bezproblémovou spolupráci s AČR, která pomohla významně nejen se zdravotním zabezpečením sletu. Nesmíme zapomenout ani na vstřícnou pomoc náměstka pro odbornou činnost - MUDr. Jarmilu Rážovou, Ph.D., pověřenou vedením odboru hygieny dětí a mladistvých Hygienické stanice hl. m. Prahy, s kterou dále jednal Mgr. Ing. Miroslav Kroc (zástupce ČOS).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z pozvaných přednášejících na srazu vystoupila Bc. Margareta Iliopulosová, nutriční terapeutka – spolupracovnice RNDr. Pavla Suchánka, která pohovořila o současném pohledu na zdravou výživu.

 

Další přednášející, fyzioterapeutka Bc. Alena Duchačová nás zase seznámila s praktickými novinkami, jak sedět u počítače, jak bojovat u dětí s plochou nohou atd. Masáž chodidel oživila přítomné posluchače.

 

Akreditované školení Zdravotník zotavovacích akcí zahrnuje teorii první pomoci, základy ošetřování nemocných, základy hygieny, teorii práce zdravotníka na zotavovacích akcích, vyhlášky, lekci tréninku vodní záchrany. Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkci zdravotníka na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (letní tábory, lyžařské kurzy), na školách v přírodě, při sletových akcích atd. Školení je 40hodinové, platnost průkazu 4 roky. Přihlášky přijímá ÚŠ ČOS. Kurz splňuje podmínky kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazující vyhl. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

 

Termín: 1. konzultace 22.-24. 2. 2013, 2. konzultace včetně závěrečné zkoušky 8.-10. 3. 2013.

 

Současně pořádáme doškolení absolventů již předchozích kurzů (80hodinové školení Člen první pomoci, 40hodinové školení Zdravotník zotavovacích akcí). Termín: sobota 9. 3. 2013.

   

Během srazu byla otevřena i sokolská prodejna v Tyršově domě, kde si účastníci mohli zakoupit publikace se zdravotní tematikou (První pomoc, Svaly člověka). Zdravověda došla, plánuje se dotisk.

 

Nechybělo ani tradiční společné foto – účastníkům již e-mailem rozesláno.

 

Zajímavé webové stránky:

www.sokol.cz (Zdravotní komise ČOS – činnost zdravotníka, vzor traumaplánu, obsah lékárničky, formulář v případě úrazu, novinky v první pomoci, informace pro pořadatele táborů, závodů a jiných hromadných akcí, zajímavé články, plánované akce atd.)

www.zachrannasluzba.cz

www.cstl.cz (Tělovýchovně lékařská pracoviště v ČR)

 

www.resuscitace.cz

www.urazydeti.cz

 

Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402 – podává 24 hodin denně informace o možných toxických účincích léků či jiných požitých chemikálií či přírodních látek.

 

Příští sraz zdravotníků se bude pravděpodobně konat v listopadu 2013. Sraz zdravotní komise je plánován na jaro 2013.

 

Na sraz zdravotníků dodaly informační materiály firma Hartmann a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

Na závěr bychom chtěli upozornit na nové publikace:

 

KUČERA M., KOLÁŘ P. a DYLEVSKÝ I., Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7262-712-7.

 

MÁČEK M., RADVANSKÝ J., Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3.

 

PASTUCHA D., SOVOVÁ E., MALINČÍKOVÁ J. a HYJÁNEK J., Tělovýchovné lékařství. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 152 s. ISBN 978-80-244-2861-1.

 

KOLEKTIV., Standardy první pomoci.  2. přepracované vyd. Praha: ČČK, 2012. 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

 

 

 

Zpracovali:

MUDr. Tomáš Jelen a MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D., Zdravotní komise ČOS

 

 

Hodnocení článku:

1pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
05
0
Počet hlasů 1

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 3507 x