Články

Jaké je třeba zdravotní zabezpečení pro zotavovací akci?

Autor příspěvku: Vít Jakoubek

Vložil: Vít Jakoubek dne: 01.02.2017 23:27:03

Jaké je třeba zdravotní zabezpečení pro zotavovací akci?

 

            Zotavovací akcí je “organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. získat specifické dovednosti”. 

Podmínky probvozování zotavovací akce jsou upraveny zejm, dvěma normami a to:

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

 a vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( novelizovaná vyhláškou č. 422/2013 Sb. )

Zde uvádíme poute několik  praktických poznámek k informacím uvedených ve výše jmenovaných normách:

            Fyzické osoby, které vykonávají na zotavovací akci dozor nebo zdravotní péči musí být k této činnosti zdravotně způsobilé (§ 10, zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů): Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje. Posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Tato povinnost se nevztahuje na profesionální pedagogické a zdravotní pracovníky.

 

            Po dobu konání zotavovací akce včetně kontroly dodržování zásad osobní hygieny u osob činných ve stravování způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem), za způsobilou se považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka. Student lékařství po ukončení třetího ročníku a fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci ( rozsah a náplň kurzu je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č.106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

            Před zahájením zotavovací akce je m.j. vhodné domluvit se s místním praktickým lékařem pro děti a dorost, případně s ním sepsat smlouvu , aby počítal s tím, že bude ošetřovat možná častěji neregistrované pacienty. Je třeba také dobře znát jeho ordinační hodiny ( PLDD v menších vesnicích často neordinují celý den a ani každý den v týdnu).

Vhodné je také informovat nejbližsí dětské lůžkové oddělení a vědět, kde je nejbližší lékařské služba první pomoci ( LSPP), takzvaná pohotovost. Ta provádí vyšetření a očetření o víkendech, o svátcích a v noci.

            V neposlední řadě je dobré informovat o konání zotavovací akce krajské středisko ZZS. Tam je potřeba uvést délku konání akce,  přibližně jak staré děti na  ní budou a jejich přibližný počet a s výhodou je uvést také GPS souřadnice místa. V současné době je pro uživatele “chytrých telefonů k dispozici aplikace “Záchranka” ( www.zachrankaapp.cz). Mimo další funkce je skrze ni možno zavolat Záchrannou službu a během hovoru se dispečerovi objeví na monitoru nejen vaše telefonní číslo, ale také mu váš telefon odešle autoaticky vaše GPS souřadnice.

 

            Některé další povinnosti zdravotníka, mimo té být neustále přítomen na akci, jsou: 

- vedení zdravotnického deníku, vybrat od účastníků Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (staré nejdéle jeden den před odjezdem)“ a Posudky o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při zotavovací akci (platí jeden rok a vystavuje je PLDD- nikoliv např. alergolog, chirurg apod. ; povinnostéí také je uchovávat tyto dokumenty 6 měsíců po skončení zotavovací akce;(vzory dokumentů jsou uvedeny v příloze č.3 k vyhlášce č.106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- informovat osobu, která má dítě v péči o zdravotních potížích, které dítě v průběhu zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí;

- zajistit vybavení lékárničky pro zotavovací akci podle druhu akce; Minimální rozsah vybavení lékárničky je uveden v příloze č.4 k vyhlášce č.106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

            Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než stanoví definice zotavovací akce ( § 8, odst.1, zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené příslušným legislativním ustanovením.

 

Vít Jakoubek, zdravotní komise ČOS

 

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 1735 x