Sekce Zdravotní komise ČOS

 

Zdravotní zabezpečení tělocvičných a sportovních akcí Sokola

(MUDr. Tomáš Jelen)

Zdravotní zabezpečení tělocvičných a sportovních akcí, veřejných vystoupení, župních sletů, gymnaestrád, vyžaduje přípravu a základní znalosti, se kterými vás nyní seznámíme.

Pořádající organizace nejprve určí odpovědného pracovníka zdravotního zabezpečení (nemusí být lékař). Při zajišťování tělocvičného a sportovního podniku je vhodná spolupráce zdravotní komise (župy, ČOS) se zdravotníky (členy první pomoci) jednot a s dobrovolnými pracovníky ČČK, event. s praktickým lékařem, zdravotnickým zařízením a Horskou službou v místě konání akce. U větších akcí je nutná spolupráce s hygienikem, u soutěží vyšší výkonnosti spolupráce podle možnosti s tělovýchovným lékařem.

1. Povinnosti odpovědného pracovníka zdravotního zabezpečení:

  • Seznámit se se zdravotnickými pracovníky a rozdělit jejich funkce a stanoviště, popřípadě i stanoviště sanitky (nebo pohotovostního osobního vozidla pořadatele).
  • Vybavit a zajistit ošetřovnu, vybavit lékárničku (brašnu) první pomoci.
  • Kontaktovat místní zdravotnické zařízení a informovat je o rozsahu akce, ověřit si telefonní čísla lékařské služby první pomoci (LSPP) a zdravotnické záchranné služby.
  • Provést krátký hygienický průzkum místa, kde se bude konat sportovní akce, a oznámit pořadateli závady, které by mohly ohrozit zdraví účastníků. Při stravování a ubytování účastníků akce zajistit souhlas příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické služby).
  • Nezapomínat na zdravotní zajištění průvodu, vyloučit nebezpečné dopravní situace, dbát na kázeň dětí, event. požádat o pomoc policii.
  • Dále záleží na tom, zda akce bude probíhat v tělovýchovných zařízeních, která jsou pod stálým hygienickým dohledem, nebo v objektech, které dosud tělovýchově nesloužily. Pak je nutno nejméně jeden měsíc před zahájením akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví termín a místo konání, počet účastníků, způsob zabezpečení pitnou vodou, případně způsob stravování a ubytování účastníků. Dále se řídíme pokyny hygienika – instalace chemických záchodů, způsob likvidace odpadu atd.
  • Ubytování je povoleno jen v prověřených objektech s možností nerušeného spánku a dodržování hygieny. Předem se dohodne jídelní lístek po stránce energetické, kvalitativní i epidemiologické (vyloučení hygienicky závadných zdrojů potravin) a počítá se s případnými požadavky zahraničních účastníků. Doba podávání jídla musí správně zapadnout do denního programu sportovců – zkoušky sletového programu se musí, zvláště u dětí, sladit s dobou vydávání jídla – dle nové vyhlášky 137/2004 Sb. nejdéle 4 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.
  • Na závěr akce odevzdá zdravotník zprávu o zdravotním zajištění akce pořadateli (počet zdravotníků, počet ošetřených sportovců a diváků, popis zranění většího rozsahu včetně mechanismu vzniku a příčiny, popřípadě zjištěné nedostatky pořadatelské nebo hygienické a návrhy na zlepšení úrazové zábrany).

2. Vlastní organizace zdravotního zabezpečení

Zdravotní zajištění si organizuje pořadatel akce, který na zaplacení služeb zdravotního personálu vyčlení příslušné finance. Pověřený lékař dohodne rozsah zajištění, který se řídí rizikovostí sportu, důležitostí a velikostí akce a dostupností zdravotnických zařízení. Pomocná tabulka může posloužit organizátorům krajských, oblastních, střediskových a župních sletů a soutěží.

Zásady určování rozsahu zdravotní služby při tělovýchovné akci

(Metodický návod MZd ČSR, příloha k č. j.: LP/2-272-23.5.88, upraveno)

 

Hledisko

                        Důležitost

 

Velká (3b)

Střední (2b)

Nízká (1b)

1. Rizikovost

           I

             II

          III

2. Dostupnost RZS

Nad  20 min

10-20 min

Do 10 min

3. Významnost

celostátní

krajská

Okresní, místní

4. Počet účastníků

nad 500

100-500

pod 100

5. Věk účastníků

Nad 40 let

40-19 let

18 a méně

6. Počet diváků

Nad 5000

1000-5000

Pod 1000

                                   Hodnocení:

Do 8 bodů

 Člen PP ČOS, ČČK

9-12 bodů

Zdravotní sestra, dopravní prostředek k odvozu ze sportoviště

Nad 13 bodů

Lékař, sanitní vozidlo

 

Zdravotnický dozor zabezpečujeme vždy podle nejrizikovější disciplíny akce.

Rozdělení sportů podle rizikovosti

Velká rizikovost : lyžování (lékař + zdravotní sestra + Horská služba + sanita, vrtulník), u ostatních sportů velké rizikovosti (např. horolezectví) vždy nutná přítomnost lékaře.

Střední rizikovost : cyklistika (lékař + zdravotní sestra + sanita), judo (lékař), sportovní gymnastika a kopaná (zdravotní sestra nebo lékař), lední hokej (lékař), zbývající sporty střední rizikovosti (např. orientační běh, skoky do vody, házená) posoudit podle počtu účastníků a dostupnosti lékařské péče.

Malá rizikovost : turistika, atletika (u maratonu lékař a sanita), plavání, moderní gymnastika, sokolská všestrannost, košíková, nohejbal, odbíjená, stolní tenis – posoudit podle počtu účastníků a dostupnosti lékařské péče.