Sekce Zdravotní komise ČOS

Na tomto místě najdete informace o zdravotním zabezpečení Sletu, doporučení zdravotníkům atd.:

 

Zdravotní pokyny pro účastníky sletu:

  1. zkontrolovat před odjezdem platnost očkování proti tetanu,
  2. nechat si zkontrolovat chrup stomatologem (zubní kazy, obtížné prořezávání zubu moudrosti),
  3. při odjezdu odevzdat zdravotníkovi potvrzení o bezinfekčnosti a u dětí ještě Potvrzení o zdravotní  způsobilosti  (tento posudek má platnost dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby),
  4. zvážit v případě chronické nemoci (ischemická choroba srdeční, hypertenzní nemoc atd.) účast na sletu jako cvičenec – nutné lékařské posouzení,
  5. vzít si s sebou platný průkaz zdravotní pojišťovny, dospělí nosit u sebe, u dětí shromažďuje cvičitel (doporučujeme vybírat kartičky zdravotní pojišťovny v zalepené a nadepsané obálce se jménem dítěte),
  6. nezapomenout přibalit léky, které účastníci dlouhodobě užívají, v dostatečném množství, nebo léky, které užívají nepravidelně, ale lze očekávat, že by je mohli použít (náplast, elastické obinadlo, antihistaminika, analgetika atd.),
  7. nezapomenout láhev na nápoje, pokrývku hlavy, případně prostředky na ochranu proti slunci – krém na opalování, sluneční brýle,
  8. oblečení a obuv volit podle předpokládaného počasí (počítejte s možností náhlých změn), chránit se před úpalem a úžehem,
  9. vyvarovat se neznámých nebo vzhledem k letnímu období nevhodných jídel (zmrzliny, nedopečená kuřata, majonéza) a nápojů. Dbát na řádný pitný režim! Účastníci trpící potravinovou alergii by neměli zkoušet pro ně nové pokrmy;
  10. každou náhlou změnu zdravotního stavu, zejména zvýšenou teplou, zažívací obtíže, poranění, bolest zubů hlásit svému zdravotníkovi!

 

 

Pokud budete  muset vyhledat lékařské ošetření během sletu, pomůže vám seznam  LSPP pro děti i  dospělé, zubních pohotovostí  a  lékáren s pohotovostním provozem.

Ve  všední den je možné se obrátit na interní  popř. pediatrická ambulance pražských nemocnic ( adresy též v seznamu výše). Dle místa ubytování se i můžete dohodnout s místním praktickým lékařem pro děti  a dorost a pro dosp

 

 

Kontrola zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti

Všichni ubytovaní účastníci sletu ve věku do 15 let musí prokázat zdravotní způsobilost předložením lékařského posudku. U osob starších 15 let se "Posudek o  zdravotní způsobilosti" vyžadovat nebude,  viz vzor fomuláře ( Vyhláška č. 106.). Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Vystavuje ho praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje. Posudek je totožný s posudkem na lyžařský kurz, letní stanový tábor atd., originál se po skončení akce dítěti vrací a lze ho použít několikrát v průběhu jeho platnosti.  Pokud dospělá osoba doprovází ubytované děti na sletu a není svým povoláním pedagogickým nebo zdravotnickým pracovníkem, měla by mít od svého praktického lékaře potvrzení, že je způsobilá pracovat s dětmi ( podrobnosti v Zákoně 258/2000,  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#cast1, paragraf 8-12)

U nemocných cvičenců (hypertenzní nemoc, ischemická choroba srdeční, astma bronchiale, epilepsie, cukrovka, stavy po cévních mozkových příhodách, úrazech apod.) doporučujeme zdravotní prohlídku! 

Na vícedenních akcích (pobyt v Praze) odevzdávají účastníci akce zdravotníkovi potvrzení o bezinfekčnosti. U dětí podepíše čestné prohlášení jejich zákonný zástupce, dospělí podepíší své prohlášení sami. Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší než jeden den a bude požadováno od všech účastníků akce ( viz zmiňovaný zákon výše).

 

Zajímavé webové stránky:

 

http://www.prvnipomoc.cz/lekarska-pohotovost-dospeli-hlavni-mesto-praha/

 

Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402 – podává 24 hodin denně informace o možných toxických účincích léků či jiných požitých chemikálií či přírodních látek.

 

Úrazové pojištění:  

 

Po ukončení sletu prosíme o vyplnění formuláře zde a odeslání na adresu Tomáše Jelena  ( jelen.tomas@seznam.cz ).